June 17: General Orientation Day

Ang general orientation day ay isinasagawa bawat taon upang ipaabot sa mga magulang ang mga pagbabago sa mga panuntunan at pamantayan ng paaralan. Isinasagawa din ito upang mabuo ang malayang ugnayan ng mga guro at magulang sa lalong ikakaganda ng paaralan at mga serbisyo nito. Sa pamamagitan nito ay direktang naipaparating ng mga magulang sa paaralan ang kanilang mga komento at suhestiyon. Sa araw ding ito ginaganap ang halalan para sa Samahang Guro at Magulang o SAGUMA.

This entry was posted in Announcements and tagged , , . Bookmark the permalink.