June 24: Elections of Homeroom and Club Officers

Layunin ng paaralan na kasabay ng pag-unlad intelektwal ay umunlad din ang mga mag-aaral sa kanilang pakikitungo sa kanilang kapwa. Upang matulungan sila na paunlarin ang pamumuhay sosyal sa komunidad at lipunang kanilang ginagalawan, hinihikayat ng paaralan ang pakikilahok sa mga organisasyong kurikular at ekstra-kurikular.

This entry was posted in Announcements and tagged , , . Bookmark the permalink.